Oldtimer Nederland | Startpagina
Bumperworld

Oldtimer Nederland: klassiekers, oldtimers en classic cars

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.oldtimernederland.nl. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze voorwaarden na te leven. Maak echter geen gebruik van www.oldtimernederland.nl als u deze voorwaarden ('algemene voorwaarden') niet accepteert!

1. ALGEMEEN

Oldtimernederland heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten zijn afkomstig van derden (de diverse adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Oldtimernederland draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Oldtimernederland probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Oldtimernederland is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.oldtimernederland.nl, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Oldtimernederland respectievelijk haar licentiegevers of adverteerders. Oldtimernederland is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie van de adverteerder noch voor de schending van (intellectuele eigendoms)rechten van derden door plaatsing van de advertentie op www.oldtimernederland.nl. Het is derden verboden om www.oldtimernederland.nl te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen behoudens het downloaden en bekijken van www.oldtimernederland.nl voor eigen privé gebruik.

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Oldtimernederland heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Oldtimernederland houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Het is niet toegestaan om op deze website advertenties te plaatsen die in het geheel niets te maken hebben met oldtimers. Oldtimernederland.nl heeft te allen tijde het recht om een advertentie te verwijderen. De adverteermogelijkheid op deze website zijn bedoeld voor particulieren en bedrijven met 2de-hands en/of nieuwe produkten en diensten op het gebied van oldtimers/klassieke auto's. De website richt zich op Nederland (en Belgie), advertenties van particulieren en bedrijven buiten deze landen zijn niet toegestaan. Bij het opgeven van een advertentie dient u te allen tijde uw daadwerkelijke adresgegevens op te geven. Wel kunt u er bij het plaatsen van de advertentie voor kiezen uw adresgegevens (behalve provincie) niet zichtbaar op de website te publiceren.

Oldtimernederland is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van uitval van de website, (servercrash/hack, onderhoud van de server, verhuizing, etc.) waardoor advertenties niet getoond kunnen worden. Oldtimernederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, etc.

Oldtimernederland garandeert niet:
- dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
-dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
-dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
-dat derden geen misbruik (zullen) maken van haar systemen.

U vrijwaart Oldtimernederland volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Gegevens, waaronder e-mailadressen, die door derden via de website openbaar zijn gemaakt, mogen alleen gebruikt worden met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de verkopende partij. Het is niet toegestaan deze gegevens te gebruiken om ongevraagde e-mails te sturen die geen betrekking hebben op de aangeboden of gevraagde producten. Oldtimernederland vrijwaart zich geheel van claims indien partijen deze regel negeren.?

Oldtimernederland behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Oldtimernederland om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

2. AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing voor bedrijven die gebruik maken van www.oldtimernederland.nl.

Alle abonnementen voor de bedrijvengids die worden afgesloten met Oldtimernederland hebben een minimale duur van 1 jaar, er geldt hiervoor een opzegtermijn van 1 maand, bij geen opzegging binnen de opzegtermijn wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Bij opzegging ivm bedrijfsbeeindiging kan het abonnement per direct worden opgezegd, u ontvangt dan een creditnota over de te veel betaalde periode. U dient de beeindiging wel aan te kunnen tonen, bijv. via het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bij bannerplaatsingen wordt van tevoren een afspraak gemaakt over hoelang de banner op www.oldtimernederland.nl zal staan. Aan het einde van deze periode zal Oldtimernederland contact met u opnemen over een eventuele verlenging. Oldtimernederland.nl kan geen garanties geven over de resultaten die een bannerplaatsing voor u kunnen opleveren, mochten de resultaten u tegenvallen kunt u in geen geval het betaalde bedrag voor de betreffende banner terugkrijgen.

Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Wordt er binnen de gestelde termijn niet betaald dan kan Oldtimernederland de advertentie en/of banner en/of vermelding in de bedrijvengids verwijderen. U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Oldtimernederland na te komen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Oldtimernederland gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling. Indien Oldtimernederland genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door u aan Oldtimernederland worden vergoed.

3. PRIVACY

Bij gebruik van deze website gaat u tevens akkoord met de Privacy verklaring.

Populaire oldtimer en klassieker merken